Polityka prywatności

Regulamin Serwisu Internetowego zapieksyikebsy.pl

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Serwisu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Serwisu Internetowego burgeruslawomira.pl przez WILD BISTRO DAMIAN SZWED , NIP:5532515658,REGON:243615288 , ul. Kawiory 35, 30-055 Kraków
 2. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać: pod numerem telefonu 664533999 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: [email protected]
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale wymagana w celu złożenia przez Klienta Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży oraz w celu utworzenia Konta.
 1. Definicje
  1. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu Internetowego lub korzysta z innych usług dostępnych w Serwisie Internetowym.
  2. Konto – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu Internetowego dostępnego po rejestracji indywidualnego konta Klienta, za pomocą którego dokonuje Zamówień oraz zarządza danymi podanymi podczas procesu rejestracji.
  3. Produkt – towar prezentowany w Serwisie Internetowym.
  4. Serwis Internetowy – Serwis Internetowy zamieszczony pod adresem internetowym: zapieksyikebsy.pl.
  5. Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Serwisem Internetowym, którym jest WILD BISTRO DAMIAN SZWED , NIP:5532515658,REGON:243615288, ul. Kawiory 35, 30-055 Kraków.
  6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  7. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Usługi Elektroniczne w Serwisie Internetowym
  1. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem dysponowania urządzeniem końcowym z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do Serwisu Internetowego, a także przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies oraz obsługę aplikacji JavaScript.
  2. Podstawową Usługą Elektroniczną świadczoną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym, co prowadzi do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem.
  3. Sprzedawca umożliwia Klientowi usługę polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta w Serwisie Internetowym. W Koncie przechowywane są dane Klienta oraz historia złożonych przez niego zamówień. Klient loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. 
  4. Założenie Konta odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularzu rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Klientem a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Serwisie Internetowym. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Klient może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto. 
  5. Do założenia Konta wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji Zamówień oraz oświadczenia o zapoznaniu się Klienta z Regulaminem, Polityką Prywatności i akceptacji ich warunków. Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta.
  6. Usługi Elektroniczne świadczone na rzecz Klienta są nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy Sprzedaży zawierane za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży
  1. Cena Produktu zamieszczona na stronie Serwisu Internetowego przedstawiona jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy i płatności, które są przedstawianie w trakcie składania Zamówienia.
  2. W ramach Serwisu Internetowego przedstawiona jest cena Produktu, która jest wiążąca w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta. Cena ta nie podlega zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie Internetowym.
  3. W przypadku składania Zamówienia za pomocą formularza Zamówienia dostępnego na stronie internetowej Serwisu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest obowiązująca dla Klienta, jeżeli Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia podając czas dostawy lub odbioru zamówienia. Potwierdzenie stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą otrzymania jej przez Klienta zawarta zostaje Umowa Sprzedaży.
  4. Złożenie Zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem telefonu następuje w godzinach pracy wskazanych na stronie internetowej Serwisu Internetowego. W celu złożenia Zamówienia drogą telefoniczną Klient powinien podać nazwę i ilość Produktu spośród Produktów dostępnych w ofercie Serwisu Internetowego, wskazać formę płatności spośród sposobów płatności oferowanych przez Serwis Internetowy oraz podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia.
  5. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt. powyżej, podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia. Ponadto Sprzedawca powinien poinformować Klienta, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówione Produkty. Z tą chwilą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
  6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 1. Dostawa i metody płatności
  1. Produkty dostarczane są za pomocą własnego transportu pod adres dostawy wskazany w formularzu zamówienia na stronie Serwisu Internetowego bądź wskazany w rozmowie telefonicznej przy zamówieniu za pośrednictwem telefonu.
  2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przy złożeniu zamówienia poprzez szybki przelew realizowany za pomocą Serwisu Płatności24 bądź przy odbiorze towaru za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (w tym system BLIK) lub gotówką.
  3. Podany czas realizacji Zamówienia należy traktować jako planowany i jego przekroczenie do 80% nie jest traktowane jako uchybienie w realizacji zamówienia i nie stanowi podstawy do reklamacji.
 2. Odstąpienie od umowy
  1. Przed realizacją Zamówienia Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym uprawnienie to może być wykonane do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient zobowiązuje się poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy nie dłużej niż 5 minut od potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Po tym czasie zamówienie nie może być odwołane ani zmienione, chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę.
  3. Jeśli Klient dokonał zapłaty przy złożeniu zamówienia środki zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w ciągu 7 dni roboczych.
 3. Reklamacje
  1. W razie niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży Klient powinien powiadomić o tym Sprzedawcę pisemnie na adres Kawiory 35, 30-055 Kraków lub poprzez pocztę elektroniczną [email protected] Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w terminie do 14 dni.
  2. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany Produkt w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto z którego została dokonana zapłata za Zamówienie bądź w przypadku płatności gotówką na konto wskazane przez Klienta bądź przekazem pocztowym.
  3. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.
  4. Różnice między rzeczywistym wyglądem Produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej Sprzedawcy nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Produktu.
 4. Postanowienia końcowe

Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta Umowy Sprzedaży. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu Internetowego. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Serwisu Internetowego. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

Polityka prywatności i plików cookies

 1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach Serwisu Internetowego zapieksyikebsy.pl przez WILD BISTRO DAMIAN SZWED,NIP:5532515658, REGON:243615288, ul. Kawiory 35, 30-055 Kraków.
 2. Administratorem danych osobowych jest WILD BISTRO DAMIAN SZWED, NIP:5532515658,REGON:243615288, ul. Kawiory 35, 30-055 Kraków.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis Internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików cookies
 5. Serwis Internetowy zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 7. Dane osobowe pozostawione w Serwisie Internetowym nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 9. Serwis Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego.